شما بیشتر در کدام ساعات به اینترنت مراجه میکنید؟
(13.55%) 16
12 نیمه شب تا 6 صبح
(15.25%) 18
6 صبح تا 12 ظهر
(28.81%) 34
12 ظهر تا 6 عصر
(42.37%) 50
6 عصر تا 12 نیمه شب

تعداد شرکت کنندگان : 118