شما بیشتر در کدام ساعات به اینترنت مراجه میکنید؟
(14.01%) 15
12 نیمه شب تا 6 صبح
(14.95%) 16
6 صبح تا 12 ظهر
(28.03%) 30
12 ظهر تا 6 عصر
(42.99%) 46
6 عصر تا 12 نیمه شب

تعداد شرکت کنندگان : 107