شما بیشتر در کدام ساعات به اینترنت مراجه میکنید؟
(13.59%) 14
12 نیمه شب تا 6 صبح
(15.53%) 16
6 صبح تا 12 ظهر
(29.12%) 30
12 ظهر تا 6 عصر
(41.74%) 43
6 عصر تا 12 نیمه شب

تعداد شرکت کنندگان : 103