شما بیشتر دنبال چه نوع آهنگی هستید؟
(36.26%) 66
آهنگهای غمگین
(32.41%) 59
آهنگهای شاد
(14.28%) 26
آهنگهای رپ
(9.890%) 18
آهنگهای سنتی
(7.142%) 13
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 182