شما بیشتر دنبال چه نوع آهنگی هستید؟
(36.02%) 67
آهنگهای غمگین
(32.79%) 61
آهنگهای شاد
(13.97%) 26
آهنگهای رپ
(10.21%) 19
آهنگهای سنتی
(6.989%) 13
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 186